Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne
5f Z82 f5 d9c n2b ibe ef3 m82 ca 2f7 576 .41 0f7 576 .ca 241 006 1d3 882 48 r76 .82 be w82 53 ż0f y80 c2b ibe e82 be w80 cd5 hfb of5 d1f z04 ą82 9c nfb obe wbe e82 be w0f y3f t0f y80 c1f z9c nbe e82 be w82 1f zd8 ae1 k48 rbe eea s2b ibe e82 6f g48 rfb of3 md8 af5 d1f zbe e9c n2b id8 a82 2b i82 ab p48 r1f zbe e3f tbe wd8 a48 r1f zd8 a9c n2b id8 a82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 h82 fb oea sfb o41 bfb obe w0f y80 cd5 h76 .82 a6 Rbe e6f g77 u56 l77 ud5 jbe e82 3f tfb o82 a6 Rfb o1f zab pfb o48 r1f z04 ąf5 d1f zbe e9c n2b id8 a82 e9 Pd8 a48 r56 ld8 af3 mbe e9c n3f t77 u82 7b E77 u48 rfb oab pbe ed5 jea se1 k2b ibe e6f gfb o2b i82 a6 Rd8 af5 d0f y82 ca 241 006 1e8 68c /e8 620 786 982 1f z82 f5 d9c n2b id8 a82 ca 220 782 e1 kbe w2b ibe e3f t9c n2b id8 a82 ca 241 006 1e8 682 48 r76 .82 be w82 ea sab p48 rd8 abe w2b ibe e82 fb o80 cd5 h48 rfb o9c n0f y82 fb oea sd5 ó41 b82 f8 f2b i1f z0f y80 c1f z9c n0f y80 cd5 h82 be w82 1f zbe w2b i04 ą1f ze1 k77 u82 1f z82 ab p48 r1f zbe e3f tbe wd8 a48 r1f zd8 a9c n2b ibe ef3 m82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 h82 fb oea sfb o41 bfb obe w0f y80 cd5 h82 2b i82 be w82 ea sab p48 rd8 abe w2b ibe e82 ea sbe wfb o41 bfb of5 d9c nbe e6f gfb o82 ab p48 r1f zbe eab pdd ł0f ybe w77 u82 3f td8 ae1 k2b i80 cd5 h82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 h82 fb o48 rd8 a1f z82 77 u80 cd5 h0f y56 lbe e9c n2b id8 a82 f5 d0f y48 rbe ee1 k3f t0f ybe w0f y82 86 9f7 58c /42 4e8 68c /27 W7b E82 9b (c4 O6f gd5 ó56 l9c nbe e82 a6 Rfb o1f zab pfb o48 r1f z04 ąf5 d1f zbe e9c n2b ibe e82 fb o82 c4 O80 cd5 h48 rfb o9c n2b ibe e82 48 Dd8 a9c n0f y80 cd5 hd3 )f4 ,82 1f zbe wd8 a9c nbe e82 a6 Rc4 O48 Dc4 O76 .


93 Af5 df3 m2b i9c n2b iea s3f t48 rd8 a3f tfb o48 rbe ef3 m82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 h82 d5 jbe eea s3f t82 73 Sbe efb o82 73 Sfb o56 l77 u3f t2b ifb o9c nea s82 73 Sd8 a9c nf5 d48 rd8 a82 c3 K48 r1f z0f y53 żd8 ae1 k82 1f z82 ea s2b ibe ef5 d1f z2b i41 b04 ą82 be w82 3a B2b ibe e56 lea se1 k77 u9c -3a B2b id8 add łbe e82 ab p48 r1f z0f y82 77 u56 l2b i80 c0f y82 c3 K77 uea s3f t48 rfb o9c n2b id8 a82 42 48c /86 941 0f4 ,82 18 N63 Ie9 P3c :82 f7 542 420 7ca 206 141 0d3 8f7 542 4e8 676 .82 c4 O80 cd5 h48 rfb o9c nd8 a82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 h82 fb of5 d41 b0f ybe wd8 a82 ea s2b if7 ę82 1f z6f gfb of5 d9c n2b ibe e82 1f z82 be w0f yf3 mfb o6f gd8 af3 m2b i82 ab pfb obe wea s1f zbe e80 cd5 h9c n2b ibe e82 fb o41 bfb obe w2b i04 ą1f z77 ud5 j04 ą80 c0f y80 cd5 h82 ab p48 r1f zbe eab p2b iea sd5 óbe w82 ab p48 rd8 abe wd8 a76 .


73 S1f zd8 a9c n77 ud5 jbe ef3 m0f y82 ab p48 rd8 abe wfb o82 f5 dfb o82 ab p48 r0f ybe wd8 a3f t9c nfb oea ś80 c2b i82 2b i82 f5 d41 bd8 af3 m0f y82 fb o82 41 bbe e1f zab p2b ibe e80 c1f zbe eb9 ńea s3f tbe wfb o82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 h76 .82 27 W82 3f t0f yf3 m82 80 cbe e56 l77 u82 77 u53 ż0f ybe wd8 a9c n0f y82 d5 jbe eea s3f t82 f3 m76 .2b i9c n76 .82 ea s1f z0f yf8 f48 rfb obe wd8 a9c n0f y82 ea s0f yea s3f tbe ef3 m82 d5 hd8 aea sbe edd ł82 f5 dfb o82 e1 kfb o9c n3f t76 .

Administracja Danymi
48 Dd8 a9c nbe e82 fb oea sfb o41 bfb obe wbe e82 ab p48 r1f zbe e3f tbe wd8 a48 r1f zd8 a9c nbe e82 ea s04 ą82 1f z6f gfb of5 d9c n2b ibe e82 1f z82 ab p48 r1f zbe eab p2b iea sd8 af3 m2b i82 f5 dfb o3f t0f y80 c1f z04 ą80 c0f yf3 m2b i82 fb o80 cd5 h48 rfb o9c n0f y82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 h82 fb oea sfb o41 bfb obe w0f y80 cd5 h82 fb o48 rd8 a1f z82 1f z6f gfb of5 d9c n2b ibe e82 1f z82 e9 Pfb o56 l2b i3f t0f ye1 k04 ą82 e9 P48 r0f ybe wd8 a3f t9c nfb oea ś80 c2b i82 be w82 1f zd8 ae1 k48 rbe eea s2b ibe e82 9c n2b ibe e1f z41 bf7 ęf5 d9c n0f yf3 m82 f5 dfb o82 48 rbe ed8 a56 l2b i1f zd8 a80 cd5 j2b i82 ea śbe w2b id8 af5 d80 c1f zfb o9c n0f y80 cd5 h82 77 uea sdd ł77 u6f g82 9c -82 fb o41 bea sdd ł77 u6f g2b i82 e1 kfb o9c n3f t82 be w82 ea sbe e48 rbe w2b iea s2b ibe e82 9b (56 lfb o6f gfb obe wd8 a9c n2b ibe ef4 ,82 d8 a77 u3f tfb of3 md8 a3f t0f y80 c1f z9c nbe e82 ab pfb obe w2b id8 af5 dfb of3 m2b ibe e9c n2b id8 a82 fb o82 ea s3f td8 a3f t77 uea sd8 a80 cd5 h82 77 uea sdd ł77 u6f g2b id3 )82 fb o48 rd8 a1f z82 be w82 80 cbe e56 l77 u82 48 rbe ed8 a56 l2b i1f zd8 a80 cd5 j2b i82 1f zd8 af3 md5 óbe w2b ibe eb9 ń82 09 Uea sdd ł77 u6f g82 ea śbe w2b id8 af5 d80 c1f zfb o9c n0f y80 cd5 h82 f5 d48 rfb o6f g04 ą82 be e56 lbe ee1 k3f t48 rfb o9c n2b i80 c1f z9c n04 ą76 .

c3 Kfb o48 r1f z0f yea s3f td8 ad5 j04 ą80 c82 1f z82 9c nd8 aea s1f z0f y80 cd5 h82 77 uea sdd ł77 u6f g82 1f zfb oea s3f td8 a9c n2b ibe eea s1f z82 ab pfb oab p48 rfb oea s1f zfb o9c n0f y82 fb o82 ab pfb of5 dd8 a9c n2b ibe e82 9c n2b ibe ee1 k3f td5 ó48 r0f y80 cd5 h82 ea sbe wfb o2b i80 cd5 h82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 h82 fb oea sfb o41 bfb obe w0f y80 cd5 h76 .82 bb Tbe wfb od5 jbe e82 f5 dd8 a9c nbe e82 41 bf7 ęf5 d04 ą82 ab p48 r1f zbe e3f tbe wd8 a48 r1f zd8 a9c nbe e82 be w82 1f zbe w2b i04 ą1f ze1 k77 u82 1f z82 d8 ae1 k80 cd5 j04 ąf4 ,82 d5 jd8 ae1 k04 ą82 ab pfb of5 dbe ed5 jf3 m77 ud5 jbe eea s1f z76 .82 18 Nd8 a82 ab p48 r1f z0f ye1 kdd łd8 af5 d82 f5 dd8 a9c nbe e82 ab pfb of5 dd8 a9c nbe e82 ab pfb of5 d80 c1f zd8 aea s82 48 rbe ed5 jbe eea s3f t48 rd8 a80 cd5 j2b i82 be w82 ea sbe e48 rbe w2b iea s2b ibe e82 41 bf7 ęf5 d04 ą82 ab p48 r1f zbe e3f tbe wd8 a48 r1f zd8 a9c nbe e82 f5 dfb o82 80 cbe e56 l77 u82 1f zd8 aab pbe ebe w9c n2b ibe e9c n2b id8 a82 f5 dfb oea s3f tf7 ęab p77 u82 f5 dfb o82 f8 f77 u9c ne1 k80 cd5 jfb o9c nd8 a56 l9c nfb oea ś80 c2b i82 ea sbe e48 rbe w2b iea s77 u82 2b i82 e1 kfb o9c n3f td8 ae1 k3f t77 u82 be w82 ea sab p48 rd8 abe wd8 a80 cd5 h82 ea sbe e48 rbe w2b iea s77 u76 .82 48 Dd8 a9c nbe e82 ab pfb of5 dd8 abe wd8 a9c nbe e82 ab pfb of5 d80 c1f zd8 aea s82 1f zd8 af3 md5 óbe w2b ibe e9c n2b id8 a82 ab pdd łd8 a3f t9c nbe ed5 j82 77 uea sdd ł77 u6f g2b i82 41 bf7 ęf5 d04 ą82 ab p48 r1f zbe e3f tbe wd8 a48 r1f zd8 a9c nbe e82 be w82 80 cbe e56 l77 u82 f5 dfb oea s3f td8 abe w0f y82 77 uea sdd ł77 u6f g2b i82 d5 jd8 ae1 k82 2b i82 be w82 80 cbe e56 ld8 a80 cd5 h82 48 rd8 a80 cd5 h77 u9c ne1 kfb obe wfb oea ś80 c2b i76 .82 5f Zd8 aab p2b iea s77 ud5 j04 ą80 c82 ea s2b if7 ę82 f5 dfb o82 9c nbe ebe wea s56 lbe e3f t3f tbe e48 rd8 a82 f5 dd8 a9c nbe e82 fb oea sfb o41 bfb obe wbe e82 41 bf7 ęf5 d04 ą82 ab p48 r1f zbe e3f tbe wd8 a48 r1f zd8 a9c nbe e82 f5 dfb o82 be w0f yea s0f ydd łe1 k2b i82 9c nbe ebe wea s56 lbe e3f t3f tbe e48 rd8 a76 .82 27 W0f yea s0f ydd łd8 ad5 j04 ą80 c82 2b i9c nf8 ffb o48 rf3 md8 a80 cd5 jf7 ę82 ab p48 r1f zbe e1f z82 f8 ffb o48 rf3 m77 u56 ld8 a48 r1f z82 e1 kfb o9c n3f td8 ae1 k3f tfb obe w0f y82 f5 dd8 a9c nbe e82 1f zfb oea s3f td8 a9c n04 ą82 be w0f ye1 kfb o48 r1f z0f yea s3f td8 a9c nbe e82 be w82 80 cbe e56 l77 u82 fb of5 dab pfb obe w2b ibe ef5 d1f z2b i82 9c nd8 a82 be w2b id8 af5 dfb of3 mfb oea śee ć76 .

c3 Kd8 a53 żf5 dd8 a82 fb oea sfb o41 bd8 af4 ,82 e1 k3f td5 ó48 rbe ed5 j82 f5 dd8 a9c nbe e82 f5 dfb o3f t0f y80 c1f z04 ą82 f3 md8 a82 ab p48 rd8 abe wfb o82 be w82 e1 kd8 a53 żf5 dbe ed5 j82 80 cd5 hbe w2b i56 l2b i82 f5 dfb oea s3f tf7 ęab p77 u82 f5 dfb o82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 hf4 ,82 ea sab p48 rfb oea s3f tfb obe wd8 a9c n2b id8 af4 ,82 77 uea s77 u9c n2b if7 ę80 c2b id8 a82 56 l77 u41 b82 fb o6f g48 rd8 a9c n2b i80 c1f zbe e9c n2b id8 a82 ab p48 r1f zbe e3f tbe wd8 a48 r1f zd8 a9c n2b id8 af4 ,82 ab p48 rd8 abe wfb o82 ea sab p48 r1f zbe e80 c2b ibe w77 uf4 ,82 ab p48 rd8 abe wfb o82 be w9c n2b ibe eea s2b ibe e9c n2b id8 a82 ea se1 kd8 a48 r6f g2b i82 f5 dfb o82 fb o48 r6f gd8 a9c n77 u82 9c nd8 af5 d1f zfb o48 r80 c1f zbe e6f gfb of4 ,82 be w82 3f t0f yf3 m82 80 cbe e56 l77 u82 9c nd8 a56 lbe e53 ż0f y82 ab pfb of5 dd5 j04 ąee ć82 e1 kfb o9c n3f td8 ae1 k3f t82 1f z82 fb oea sfb o41 b04 ą82 9c nd8 af5 d1f zfb o48 r77 ud5 j04 ą80 c04 ą82 ab p48 r1f zbe e3f tbe wd8 a48 r1f zd8 a9c n2b ibe e82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 h82 fb oea sfb o41 bfb obe w0f y80 cd5 h82 be w82 fb o48 r6f gd8 a9c n2b i1f zd8 a80 cd5 j2b i82 09 Uea sdd ł77 u6f gfb of5 dd8 abe w80 c0f y82 d5 jbe eea s3f t82 f3 mfb o53 ż56 l2b ibe w0f y82 f5 d48 rfb o6f g04 ą82 be e56 lbe ee1 k3f t48 rfb o9c n2b i80 c1f z9c n04 ą82 ab pfb of5 d82 d8 af5 d48 rbe eea sbe ef3 m82 be e9c -f3 md8 a2b i56 l3c :82 ea sbe efb oea sfb o56 l77 u3f t2b ifb o9c nea s69 @2b i42 4d8 a76 .ab p56 l76 .

5f Zd8 aea s3f t48 r1f zbe e6f gd8 af3 m0f y82 ea sfb o41 b2b ibe e82 ab p48 rd8 abe wfb o82 f5 dfb o82 ab p48 r1f zbe e3f tbe wd8 a48 r1f zd8 a9c n2b id8 a82 bb Tbe wfb o2b i80 cd5 h82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 h82 ab pfb o82 48 rfb o1f zbe w2b i04 ą1f zd8 a9c n2b i77 u82 09 Uf3 mfb obe w0f y82 56 l77 u41 b82 80 cfb of8 f9c n2b if7 ę80 c2b i77 u82 1f z6f gfb of5 d0f y82 3f t0f y56 le1 kfb o82 be w82 1f zd8 ae1 k48 rbe eea s2b ibe e82 9c nd8 a82 ab pfb o3f t48 r1f zbe e41 b0f y82 f5 dfb o80 cd5 hfb of5 d1f zbe e9c n2b id8 a82 be ebe wbe e9c n3f t77 ud8 a56 l9c n0f y80 cd5 h82 48 rfb oea s1f z80 c1f zbe eb9 ń82 ab p48 r1f zbe ef5 d82 ea s04 ąf5 dbe ef3 m82 56 l77 u41 b82 d5 jbe e53 żbe e56 l2b i82 ab p48 r1f zbe eab p2b iea s0f y82 e1 k48 rd8 ad5 jfb obe wbe e82 d8 a56 l41 bfb o82 77 u9c n2b id5 j9c nbe e82 41 b04 ąf5 d85 ź82 ab p48 rd8 abe wd8 a82 f3 m2b if7 ęf5 d1f z0f y9c nd8 a48 rfb of5 dfb obe wbe e6f gfb o82 fb o41 b56 l2b i6f g77 ud5 j04 ą82 9c nd8 aea s82 f5 dfb o82 48 rbe e3f tbe e9c n80 cd5 j2b i82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 h76 .

09 Uea sdd ł77 u6f gfb of5 dd8 abe w80 cd8 a82 f3 md8 a82 ab p48 rd8 abe wfb o82 77 uf5 dfb oea s3f tf7 ęab p9c n2b id8 aee ć82 f5 dd8 a9c nbe e82 fb oea sfb o41 bfb obe wbe e82 09 U53 ż0f y3f te1 kfb obe w9c n2b ie1 kd8 a82 fb o48 rd8 a1f z82 2b i9c n9c n0f y80 cd5 h82 d5 jbe e6f gfb o82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 h82 ab pfb of5 df3 m2b ifb o3f tfb of3 m82 77 uab pfb obe wd8 a53 ż9c n2b ifb o9c n0f yf3 m82 9c nd8 a82 ab pfb of5 dea s3f td8 abe w2b ibe e82 be wdd łd8 aea ś80 c2b ibe w0f y80 cd5 h82 ab p48 r1f zbe eab p2b iea sd5 óbe w82 ab p48 rd8 abe wd8 a82 9b (9c nab p76 .82 fb o48 r6f gd8 a9c nfb of3 m82 ea ś80 c2b i6f gd8 a9c n2b id8 ad3 )76 .

09 Uea s77 u9c n2b if7 ę80 c2b ibe e82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 h82 fb oea sfb o41 bfb obe w0f y80 cd5 h82 f3 mfb o53 żbe e82 9c nd8 aea s3f t04 ąab p2b iee ć82 9c nd8 a82 ea se1 k77 u3f tbe ee1 k82 80 cfb of8 f9c n2b if7 ę80 c2b id8 a82 1f z6f gfb of5 d0f y82 41 b04 ąf5 d85 ź82 be w9c n2b ibe eea s2b ibe e9c n2b id8 a82 ab p48 rd8 abe w9c n2b ibe e82 f5 dfb oab p77 uea s1f z80 c1f zd8 a56 l9c nbe e6f gfb o82 ea sab p48 r1f zbe e80 c2b ibe w77 u82 9c nd8 a82 ab p48 r1f zbe e3f tbe wd8 a48 r1f zd8 a9c n2b ibe e82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 h82 fb oea sfb o41 bfb obe w0f y80 cd5 h76 .

09 Uea sdd ł77 u6f gfb of5 dd8 abe w80 cd8 a82 9c n2b ibe e82 77 uf5 dfb oea s3f tf7 ęab p9c n2b id8 a82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 h82 fb oea sfb o41 bfb obe w0f y80 cd5 h82 2b i9c n9c n0f yf3 m82 ab pfb of5 df3 m2b ifb o3f tfb of3 m82 d8 a9c n2b i53 żbe e56 l2b i82 77 uab pfb obe wd8 a53 ż9c n2b ifb o9c n0f yf3 m82 9c nd8 a82 ab pfb of5 dea s3f td8 abe w2b ibe e82 be wdd łd8 aea ś80 c2b ibe w0f y80 cd5 h82 ab p48 r1f zbe eab p2b iea sd5 óbe w82 ab p48 rd8 abe wd8 a76 .

e9 Pfb oea s2b id8 af5 dd8 af3 m0f y82 be wab p48 rfb obe wd8 af5 d1f zfb o9c n04 ą82 e1 kfb o9c n3f t48 rfb o56 lf7 ę82 f5 dfb oea s3f tf7 ęab p77 u82 f5 dfb o82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 hf4 ,82 f5 d1f z2b if7 ęe1 k2b i82 80 c1f zbe ef3 m77 u82 f3 m2b i9c n2b if3 md8 a56 l2b i1f z77 ud5 jbe ef3 m0f y82 ea se1 k77 u3f te1 k2b i82 be ebe wbe e9c n3f t77 ud8 a56 l9c nbe e6f gfb o82 9c nd8 a48 r77 uea s1f zbe e9c n2b id8 a82 41 bbe e1f zab p2b ibe e80 c1f zbe eb9 ńea s3f tbe wd8 a82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 h76 .

48 Dd8 a9c nbe e82 fb oea sfb o41 bfb obe wbe e82 ab p48 r1f zbe e3f tbe wd8 a48 r1f zd8 ad5 j04 ą82 fb oea sfb o41 b0f y82 be w0f ydd ł04 ą80 c1f z9c n2b ibe e82 77 uab pfb obe wd8 a53 ż9c n2b ifb o9c nbe e82 ab p48 r1f zbe e1f z82 9c nd8 aea s82 d8 a56 l41 bfb o82 c4 Oea sfb o41 b0f y8c /d5 F2b i48 rf3 m0f yf4 ,82 1f z82 e1 k3f td5 ó48 r0f yf3 m2b i82 ea ś80 c2b iea ś56 lbe e82 be wea sab pd5 ódd łab p48 rd8 a80 c77 ud5 jbe ef3 m0f y82 be w82 1f zbe w2b i04 ą1f ze1 k77 u82 1f z82 f3 mfb o53 ż56 l2b ibe wfb oea ś80 c2b i04 ą82 f5 dfb oea s3f td8 a48 r80 c1f zbe e9c n2b id8 a82 77 uea sdd ł77 u6f g2b if4 ,82 fb o41 bea sdd ł77 u6f g2b i82 ea sbe e48 rbe w2b iea s77 u76 .82 04 Mfb o53 ż56 l2b ibe w2b i82 fb of5 d41 b2b ifb o48 r80 c0f y82 bb Tbe wfb o2b i80 cd5 h82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 h82 fb oea sfb o41 bfb obe w0f y80 cd5 h3c :

Hostingodawca
Dostawca skrzynki poczty elektronicznej
Serwis płatności internetowych
Biuro rachunkowe
Osoby/Firmy współpracujące
Czas przetwarzania danych
Dane przetwarzane są do momentu w którym wygasa podstawa prawna (na przykład na potrzeby rachunkowości lub gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

73 Se1 k77 u3f te1 k2b i82 41 b48 rd8 ae1 k77 u82 ab pfb of5 dd8 a9c n2b id8 a82 f5 dd8 a9c n0f y80 cd5 h82 fb oea sfb o41 bfb obe w0f y80 cd5 h
41 b48 rd8 ae1 k82 f3 mfb o53 ż56 l2b ibe wfb oea ś80 c2b i82 e1 kfb o48 r1f z0f yea s3f td8 a9c n2b id8 a82 1f z82 ab pbe edd ł9c nbe ed5 j82 f8 f77 u9c ne1 k80 cd5 jfb o9c nd8 a56 l9c nfb oea ś80 c2b i82 ea sbe e48 rbe w2b iea s77 uf4 ,82 41 b48 rd8 ae1 k82 f3 mfb o53 ż56 l2b ibe wfb oea śee ć82 9c nd8 abe w2b i04 ą1f zd8 a9c n2b id8 a82 e1 kfb o9c n3f td8 ae1 k3f t77 u82 ab p48 r1f zbe e1f z82 f8 ffb o48 rf3 m77 u56 ld8 a48 r1f zf4 ,82 41 b48 rd8 ae1 k82 f3 mfb o53 ż56 l2b ibe wfb oea ś80 c2b i82 fb o3f t48 r1f z0f yf3 m0f ybe wd8 a9c n2b id8 a82 2b i9c nf8 ffb o48 rf3 md8 a80 cd5 j2b i82 1f z82 ea sbe e48 rbe w2b iea s77 u

e9 P56 l2b ie1 k2b i82 ba Cfb ofb oe1 k2b ibe eea s
18 Nd8 aea s1f zd8 a82 be w2b i3f t48 r0f y9c nd8 a82 77 u53 ż0f ybe wd8 a82 80 cfb ofb oe1 k2b ibe eea s76 .82 73 S04 ą82 3f tfb o82 9c n2b ibe ebe w2b ibe e56 le1 k2b ibe e82 ab p56 l2b ie1 k2b i82 3f tbe ee1 kea s3f tfb obe wbe e82 be w0f yea s0f ydd łd8 a9c nbe e82 ab p48 r1f zbe e1f z82 ea sbe e48 rbe wbe e48 r82 be wbe wbe w82 2b i82 ab p48 r1f zbe e80 cd5 hfb obe w0f ybe wd8 a9c nbe e82 ab p48 r1f zbe e1f z82 fb oab p48 rfb o6f g48 rd8 af3 mfb obe wd8 a9c n2b ibe e82 e1 kfb of3 mab p77 u3f tbe e48 rd8 a82 ab p48 r1f zbe e6f g56 l04 ąf5 dd8 a48 re1 k2b i76 .82 c3 K2b ibe ef5 d0f y82 ab p48 r1f zbe e6f g56 l04 ąf5 dd8 a48 re1 kd8 a82 ab pfb o9c nfb obe w9c n2b ibe e82 ab pfb odd ł04 ą80 c1f z0f y82 ea s2b if7 ę82 1f zbe e82 ea s3f t48 rfb o9c n04 ąf4 ,82 be w2b i3f t48 r0f y9c nd8 a82 48 rfb o1f zab pfb o1f z9c nd8 ad5 jbe e82 48 rfb of5 d1f zd8 ad5 j82 77 u48 r1f z04 ąf5 d1f zbe e9c n2b id8 af4 ,82 1f z82 e1 k3f td5 ó48 rbe e6f gfb o82 dd ł04 ą80 c1f z0f y82 ea s2b if7 ę82 77 u53 ż0f y3f te1 kfb obe w9c n2b ie1 k76 .82 e9 Pd8 a48 rd8 af3 mbe e3f t48 r0f y82 ab pfb o1f zbe wd8 a56 ld8 ad5 j04 ą82 9c nd8 a82 fb of5 d80 c1f z0f y3f td8 a9c n2b ibe e82 2b i9c nf8 ffb o48 rf3 md8 a80 cd5 j2b i82 be w82 9c n2b i80 cd5 h82 1f zd8 abe wd8 a48 r3f t0f y80 cd5 h82 d5 jbe ef5 d0f y9c n2b ibe e82 ea sbe e48 rbe wbe e48 rfb obe w2b if4 ,82 e1 k3f td5 ó48 r0f y82 d5 jbe e82 77 u3f tbe wfb o48 r1f z0f ydd ł76 .82 ba Cfb ofb oe1 k2b ibe eea s82 77 udd łd8 a3f tbe w2b id8 ad5 j04 ą82 be w2b if7 ę80 c82 e1 kfb o48 r1f z0f yea s3f td8 a9c n2b ibe e82 1f z82 be w80 c1f zbe eea ś9c n2b ibe ed5 j82 fb of5 dbe w2b ibe ef5 d1f zfb o9c n0f y80 cd5 h82 be w2b i3f t48 r0f y9c n76 .

de G48 rfb of3 md8 af5 d1f zfb o9c nbe e82 2b i9c nf8 ffb o48 rf3 md8 a80 cd5 jbe e82 f5 dfb o3f t0f y80 c1f z04 ą82 d8 af5 d48 rbe eea s77 u82 63 Ie9 Pf4 ,82 3f t0f yab p77 u82 be w0f ye1 kfb o48 r1f z0f yea s3f t0f ybe wd8 a9c nbe ed5 j82 ab p48 r1f zbe e6f g56 l04 ąf5 dd8 a48 re1 k2b if4 ,82 d5 jf7 ę1f z0f ye1 kd8 af4 ,82 48 rfb of5 d1f zd8 ad5 j77 u82 ea s0f yea s3f tbe ef3 m77 u82 fb oab pbe e48 rd8 a80 c0f yd5 j9c nbe e6f gfb of4 ,82 f5 dfb oea s3f td8 abe w80 c0f y82 77 uea sdd ł77 u6f g82 2b i9c n3f tbe e48 r9c nbe e3f tfb obe w0f y80 cd5 hf4 ,82 2b i9c nf8 ffb o48 rf3 md8 a80 cd5 j2b i82 fb o82 80 c1f zd8 aea s2b ibe e82 2b i82 f5 dd8 a80 c2b ibe ef4 ,82 56 lfb oe1 kd8 a56 l2b i1f zd8 a80 cd5 j2b i82 fb o48 rd8 a1f z82 2b i9c nf8 ffb o48 rf3 md8 a80 cd5 j2b i82 ab p48 r1f zbe eea s0f ydd łd8 a9c n0f y80 cd5 h82 f5 dfb o82 be w2b i3f t48 r0f y9c n0f y82 1f zd8 a82 ab pfb oea ś48 rbe ef5 d9c n2b i80 c3f tbe wbe ef3 m82 f8 ffb o48 rf3 m77 u56 ld8 a48 r1f zd8 a82 e1 kfb o9c n3f td8 ae1 k3f tfb obe wbe e6f gfb o76 .

5f Zbe e41 b48 rd8 a9c nbe e82 f5 dd8 a9c nbe e82 ea sdd ł77 u53 ż04 ą82 f5 dfb o82 f3 mfb o9c n2b i3f tfb o48 rfb obe wd8 a9c n2b id8 a82 be w82 d5 jd8 ae1 k2b i82 ea sab pfb oea sd5 ó41 b82 77 u53 ż0f y3f te1 kfb obe w9c n2b i80 c0f y82 e1 kfb o48 r1f z0f yea s3f td8 ad5 j04 ą82 1f z82 9c nd8 aea s1f z0f y80 cd5 h82 be w2b i3f t48 r0f y9c nf4 ,82 d8 a41 b0f y82 77 uea sab p48 rd8 abe w9c n2b id8 aee ć82 f8 f77 u9c ne1 k80 cd5 jfb o9c nfb obe wd8 a9c n2b ibe e82 ea sbe e48 rbe w2b iea s77 u82 1f zd8 aab pbe ebe w9c n2b id8 ad5 j04 ą80 c82 41 bd8 a48 rf5 d1f z2b ibe ed5 j82 be ef8 fbe ee1 k3f t0f ybe w9c n04 ą82 2b i82 41 bbe e1f zab p48 rfb o41 b56 lbe ef3 mfb obe w04 ą82 9c nd8 abe w2b i6f gd8 a80 cd5 jf7 ę76 .

18 Nd8 a82 9c nd8 aea s1f zbe ed5 j82 be w2b i3f t48 r0f y9c n2b ibe e82 be w0f ye1 kfb o48 r1f z0f yea s3f t77 ud5 jbe ef3 m0f y82 9c n2b ibe e1f z41 bf7 ęf5 d9c nbe e82 ab p56 l2b ie1 k2b i82 80 cfb ofb oe1 k2b ibe eea sf4 ,82 77 uf3 mfb o53 ż56 l2b ibe w2b id8 ad5 j04 ą80 cbe e82 e1 kfb o48 r1f z0f yea s3f td8 a9c n2b ibe e82 1f z82 77 uea sdd ł77 u6f g82 f5 dfb oea s3f tf7 ęab p9c n0f y80 cd5 h82 be w82 48 rd8 af3 md8 a80 cd5 h82 ea sbe e48 rbe w2b iea s77 uf4 ,82 9c nab p76 .82 77 ube w2b ibe e48 r1f z0f y3f tbe e56 l9c n2b id8 ad5 j04 ą80 cbe e82 ab p56 l2b ie1 k2b i82 80 cfb ofb oe1 k2b ibe eea s82 be w0f ye1 kfb o48 r1f z0f yea s3f t0f ybe wd8 a9c nbe e82 f5 dfb o82 77 uea sdd ł77 u6f g82 be w0f yf3 md8 a6f gd8 ad5 j04 ą80 c0f y80 cd5 h82 77 ube w2b ibe e48 r1f z0f y3f tbe e56 l9c n2b id8 a9c n2b id8 a82 be w82 48 rd8 af3 md8 a80 cd5 h82 ea sbe e48 rbe w2b iea s77 u82 fb o48 rd8 a1f z82 f8 f77 u9c ne1 k80 cd5 jfb o9c nd8 a56 l9c nbe e82 ab p56 l2b ie1 k2b i82 80 cfb ofb oe1 k2b ibe eea sf4 ,82 77 uf3 mfb o53 ż56 l2b ibe w2b id8 ad5 j04 ą80 cbe e82 1f zd8 aab pd8 af3 m2b if7 ę3f td8 a9c n2b ibe e82 be w0f y41 b48 rd8 a9c n0f y80 cd5 h82 ab p48 r1f zbe e1f z82 77 u53 ż0f y3f te1 kfb obe w9c n2b ie1 kd8 a82 77 uea s3f td8 abe w2b ibe eb9 ń82 2b i82 ab pbe e48 rea sfb o9c nd8 a56 l2b i1f zd8 a80 cd5 jf7 ę82 2b i9c n3f tbe e48 rf8 fbe ed5 jea s77 u82 77 u53 ż0f y3f te1 kfb obe w9c n2b ie1 kd8 a

09 U53 ż0f y3f te1 kfb obe w9c n2b ie1 k82 be w82 e1 kd8 a53 żf5 dbe ed5 j82 80 cd5 hbe w2b i56 l2b i82 f3 md8 a82 f3 mfb o53 ż56 l2b ibe wfb oea śee ć82 be w0f ydd ł04 ą80 c1f zbe e9c n2b id8 a82 9b (80 cfb o82 f3 mfb o53 żbe e82 ea se1 k77 u3f te1 kfb obe wd8 aee ć82 80 c1f zf7 ęea ś80 c2b ifb obe w0f yf3 m82 56 l77 u41 b82 80 cd8 add łe1 kfb obe w2b i3f t0f yf3 m82 fb o6f g48 rd8 a9c n2b i80 c1f zbe e9c n2b ibe ef3 m82 f8 f77 u9c ne1 k80 cd5 jfb o9c nd8 a56 l9c nfb oea ś80 c2b i82 ea sbe e48 rbe w2b iea s77 ud3 )82 56 l77 u41 b82 ab p48 r1f z0f ybe w48 rd5 ó80 cbe e9c n2b id8 a82 fb oab p80 cd5 j2b i82 6f g48 rfb of3 md8 af5 d1f zbe e9c n2b id8 a82 80 cfb ofb oe1 k2b ibe eea s82 ab pfb oab p48 r1f zbe e1f z82 1f zf3 m2b id8 a9c nf7 ę82 77 uea s3f td8 abe w2b ibe eb9 ń82 be w82 ab p48 r1f zbe e6f g56 l04 ąf5 dd8 a48 r80 cbe e82 2b i9c n3f tbe e48 r9c nbe e3f tfb obe wbe ed5 j76 .82 63 I9c nea s3f t48 r77 ue1 k80 cd5 jd8 a82 1f zd8 a48 r1f z04 ąf5 d1f zd8 a9c n2b id8 a82 ab p56 l2b ie1 kd8 af3 m2b i82 80 cfb ofb oe1 k2b ibe eea s82 d5 jbe eea s3f t82 f5 dfb oea s3f tf7 ęab p9c nd8 a82 9c nd8 a82 ea s3f t48 rfb o9c n2b ibe e82 d5 h3f t3f tab p3c :8c /8c /be wbe wbe w76 .d8 a56 l56 ld8 a41 bfb o77 u3f t80 cfb ofb oe1 k2b ibe eea s76 .fb o48 r6f g8c /f3 md8 a9c nd8 a6f gbe e9c -80 cfb ofb oe1 k2b ibe eea s

Email kontaktowy:
c3 Kfb o9c n3f td8 ae1 k3f t82 be w82 ea sab p48 rd8 abe w2b ibe e82 ab pfb o56 l2b i3f t0f ye1 k2b i82 ab p48 r0f ybe wd8 a3f t9c nfb oea ś80 c2b i82 9c nd8 a56 lbe e53 ż0f y82 e1 k2b ibe e48 rfb obe wd8 aee ć82 9c nd8 a82 be e9c -f3 md8 a2b i56 l3c :82 ea sbe efb oea sfb o56 l77 u3f t2b ifb o9c nea s69 @2b i42 4d8 a76 .ab p56 lWarto wiedzieć: